รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน

http://youtu.be/0s9v0SNIXuE

โฆษณา

รูปยูทูม

http://youtu.be/DRLnM9rnnAQ

การประชุมโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

กลุ่มนิเทกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดการประชุมโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

This slideshow requires JavaScript.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.