รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน

http://youtu.be/0s9v0SNIXuE

โฆษณา

รูปยูทูม

http://youtu.be/DRLnM9rnnAQ

การประชุมโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

กลุ่มนิเทกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดการประชุมโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

This slideshow requires JavaScript.